VĂN BẢN QPPL-BVMT

KHÁCH HÀNG

GÓC SUY NGẪM

Trình độ của bạn thường là mức trung bình của 5 người mà bạn tiếp xúc nhiều nhất

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

SỐ, KÝ HIỆUTRÍCH YẾUNGÀY KÝCƠ QUAN BAN HÀNHTẢI VỀ
38/2023/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định 08/06/2023 Bộ Tài chính download
08/2023/TT-BKHCN Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên 25/05/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ download
3323/QĐ-BTNMT Về việc đính chính Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 01/12/2022 Bộ TNMT download
35/2022/NĐ-CP Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 28/05/2022 Chính phủ download
08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022 Chính phủ download
02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022 Bộ TNMT download
54/2021/NĐ-CP Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường 21/05/2021 Chính phủ download
72/2020/QH14 Luật bảo vệ Môi trường năm 2020 17/11/2020 Quốc hội download
25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 31/12/2019 Bộ TNMT download
40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 13/05/2019 Chính phủ download
55/2014/QH13 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 23/06/2014 Quốc hội download


TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG

CỔNG DVC BỘ TNMT

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

0971.321.313