VĂN BẢN QPPL-BVMT

KHÁCH HÀNG

GÓC SUY NGẪM

Nếu bạn có thời gian để suy nghĩ trước khi nói, thì hãy cân nhắc, tự hỏi: Liệu nó có xứng đáng được nói ra không? Hay liệu mình có thể làm hại một ai đó với cái điều mình sắp nói?

Đất đai

SỐ, KÝ HIỆUTRÍCH YẾUNGÀY KÝCƠ QUAN BAN HÀNHTẢI VỀ
11/2021/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 06/08/2021 Bộ TNMT download
09/2021/TT-BTNMT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 30/06/2021 Bộ TNMT download
04/VBHN-BTNMT Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 04/05/2021 Bộ TNMT download
148/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 18/12/2020 Chính phủ download
07/VBHN-BTNMT Hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 07/08/2020 Bộ TNMT download
08/VBHN-BTNMT Hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 07/08/2020 Bộ TNMT download
06/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 03/01/2020 Chính phủ download
96/2019/NĐ-CP Quy định về khung giá đất 19/12/2019 Chính phủ download
09/VBHN-BNNPTNT Hợp nhất Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 04/12/2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn download
79/2019/NĐ-CP Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 26/10/2019 Chính phủ download
123/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 14/11/2017 Chính phủ download
79/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản 01/07/2016 Chính phủ download
60/2015/TT-BTNMT Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai 15/12/2015 Bộ TNMT download
47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 15/05/2014 Chính phủ download
45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất 15/05/2014 Chính phủ download
45/2013/QH13 Luật Đất đai 29/11/2013 Quốc hội download


TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG

CỔNG DVC BỘ TNMT

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

0971.321.313