VĂN BẢN QPPL-BVMT

KHÁCH HÀNG

GÓC SUY NGẪM

Không đọc sách dù đi vạn dặm cũng chỉ là người đưa thư

Lao động

SỐ, KÝ HIỆUTRÍCH YẾUNGÀY KÝCƠ QUAN BAN HÀNHTẢI VỀ
33-2021_QD-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 06/11/2021 Thủ tướng chính phủ download
23-2021_QD-TTg Quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID 19 07/07/2021 Thủ tướng chính phủ download
145/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động 14/12/2020 Chính phủ download
45/2019/QH14 Bộ luật Lao động 20/11/2019 Quốc hội download
140/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 08/10/2018 Chính phủ download
04/2014/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân 12/02/2014 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội download
1613/BYT-QĐ Về việc ban hành “tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, khám định kỳ” cho người lao động 15/08/1997 Bộ Y tế download


TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG

CỔNG DVC BỘ TNMT

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

0971.321.313