VĂN BẢN QPPL-BVMT

KHÁCH HÀNG

GÓC SUY NGẪM

Nếu chỉ chờ đợi, điều bạn phát hiện ra chỉ là sự già đi của bản thân

QCVN - TCVN

SỐ, KÝ HIỆUTRÍCH YẾUNGÀY KÝCƠ QUAN BAN HÀNHTẢI VỀ
08/2023/TT-BKHCN Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên 25/05/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ download
01/2023/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh 13/03/2023 Bộ TNMT download
08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022 Chính phủ download
02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022 Bộ TNMT download
12/2021/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS 17/08/2021 Bộ TNMT download
72/2020/QH14 Luật bảo vệ Môi trường năm 2020 17/11/2020 Quốc hội download
31:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 14/09/2018 Bộ TNMT download
32:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 14/09/2018 Bộ TNMT download
33:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 14/09/2018 Bộ TNMT download
65:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trương đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 14/09/2018 Bộ TNMT download
66:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trương đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 14/09/2018 Bộ TNMT download
67:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trương đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 14/09/2018 Bộ TNMT download
43:2017/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích 29/12/2017 Bộ TNMT download
51:2017/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép 29/12/2017 Bộ TNMT download
52:2017/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép 29/12/2017 Bộ TNMT download
62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi 29/04/2016 Bộ TNMT download
61-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt 10/03/2016 Bộ TNMT download
11-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản 31/12/2015 Bộ TNMT download


TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG

CỔNG DVC BỘ TNMT

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

0971.321.313