VĂN BẢN QPPL-BVMT

KHÁCH HÀNG

GÓC SUY NGẪM

Người không muốn lội sông cũng chẳng thể rẽ sóng đạp gió, việc nhỏ không làm sao làm được việc lớn

Quản lý chất thải

SỐ, KÝ HIỆUTRÍCH YẾUNGÀY KÝCƠ QUAN BAN HÀNHTẢI VỀ
08/2023/TT-BKHCN Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên 25/05/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ download
08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022 Chính phủ download
02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022 Bộ TNMT download
20/2021/TT-BYT Quy định quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế 26/11/2021 Bộ Y tế download
72/2020/QH14 Luật bảo vệ Môi trường năm 2020 17/11/2020 Quốc hội download
25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 31/12/2019 Bộ TNMT download
40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 13/05/2019 Chính phủ download
08/2017/TT-BXD Về quy định quản lý chất thải rắn xây dựng 16/05/2017 Bộ Xây dựng download
36/2015/TT-BTNMT Quy định về quản lý chất thải nguy hại 30/06/2015 Bộ TNMT download
38/2015/NĐ-CP Về quản lý chất thải và phế liệu 24/04/2015 Chính phủ download
80/2014/NĐ-CP Về thoát nước và xử lý nước thải 06/08/2014 Chính phủ download
55/2014/QH13 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 23/06/2014 Quốc hội download


TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG

CỔNG DVC BỘ TNMT

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

0971.321.313