VĂN BẢN QPPL-BVMT

KHÁCH HÀNG

GÓC SUY NGẪM

Bạn đừng bao giờ ghét những người hay đố kỵ với bạn. Hãy kính trọng sự đố kỵ đó, vì những người ấy chính là người nghĩ rằng bạn giỏi hơn họ.

Quan trắc môi trường

SỐ, KÝ HIỆUTRÍCH YẾUNGÀY KÝCƠ QUAN BAN HÀNHTẢI VỀ
08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022 Chính phủ download
02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022 Bộ TNMT download
08/2021/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn 30/06/2021 Bộ TNMT download
10/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường 30/06/2021 Bộ TNMT download
72/2020/QH14 Luật bảo vệ Môi trường năm 2020 17/11/2020 Quốc hội download
25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 31/12/2019 Bộ TNMT download
40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 13/05/2019 Chính phủ download
43/2015/TT-BTNMT Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường 29/09/2015 Bộ TNMT download
127/2014/NĐ-CP Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 31/12/2014 Chính phủ download
55/2014/QH13 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 23/06/2014 Quốc hội download


TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG

CỔNG DVC BỘ TNMT

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

0971.321.313