VĂN BẢN QPPL-BVMT

KHÁCH HÀNG

GÓC SUY NGẪM

Trên đời có ba thứ mà người khác không thể lấy đi: Một là đồ ăn vào bụng, hai là ước mơ giấu trong tim, ba là sách đọc vào đầu

Tài nguyên nước

SỐ, KÝ HIỆUTRÍCH YẾUNGÀY KÝCƠ QUAN BAN HÀNHTẢI VỀ
02/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 01/02/2023 Chính phủ download
02/VBHN-BTNMT Hợp nhất Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 04/05/2021 Bộ TNMT download
13/VBHN-BXD Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải 27/04/2020 Bộ Xây dựng download
167/2018/NĐ-CP Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất 26/12/2018 Chính phủ download
114/2018/NĐ-CP Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 04/09/2018 Chính phủ download
76:2017/TT-BTNMT Quy định về khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 29/12/2017 Bộ TNMT download
64/2017/TT-BTNMT Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng 22/12/2017 Bộ TNMT download
82/2017/NĐ-CP Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 17/07/2017 Chính phủ download
60/2016/NĐ-CP Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 01/07/2016 Chính phủ download
59/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất 14/12/2015 Bộ TNMT download
42/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước 29/09/2015 Bộ TNMT download
43/2015/NĐ-CP Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước 06/05/2015 Chính phủ download
56/2014/TT-BTNMT Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lấp quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước 24/09/2014 Bộ TNMT download
80/2014/NĐ-CP Về thoát nước và xử lý nước thải 06/08/2014 Chính phủ download
27/2014/TT-BTNMT Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước 30/05/2014 Bộ TNMT download
201/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 27/11/2013 Chính phủ download
17/2012/QH13 Luật Tài nguyên nước 2012 21/06/2012 Quốc hội download


TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG

CỔNG DVC BỘ TNMT

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

0971.321.313