VĂN BẢN QPPL-BVMT

KHÁCH HÀNG

GÓC SUY NGẪM

Đọc sách tu luyện trí óc, du lịch mở rộng con mắt

Văn bản pháp quy về môi trường

SỐ, KÝ HIỆUTRÍCH YẾUNGÀY KÝCƠ QUAN BAN HÀNHTẢI VỀ
01/2023/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh(QCVN 03,05,08,09,10:2023/BTNMT) 12/09/2023 Bộ TNMT download
40/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi 27/06/2023 Chính phủ download
38/2023/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định 08/06/2023 Bộ Tài chính download
08/2023/TT-BKHCN Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên 25/05/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ download
13/2023/QĐ-TTg Ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất 22/05/2023 Thủ tướng chính phủ download
QCVN /BTNMT Danh mục quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường 13/03/2023 Bộ TNMT download
3323/QĐ-BTNMT Về việc đính chính Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 01/12/2022 Bộ TNMT download
46/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi 13/07/2022 Chính phủ download
45/2022/NĐ-CP Quy định về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 07/07/2022 Chính phủ download
35/2022/NĐ-CP Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 28/05/2022 Chính phủ download
69/TB-BTNMT Danh sách tổ chức, cá nhân được kéo dài thời hạn có hiệu lực của Giấy phép môi trường thành phần là Giấy phép xử lý chất thải nguy hại 12/04/2022 Bộ TNMT download
08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022 Chính phủ download
02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022 Bộ TNMT download
06/2022/NĐ-CP Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn 07/01/2022 Bộ TNMT download
72/2020/QH14 Luật bảo vệ Môi trường năm 2020 17/11/2020 Quốc hội download
Phụ lục VI-TT 25/2019/BTNMT Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 31/12/2019 Bộ TNMT download
Phu lục 1-TT31/2016/TT-BTNMT Báo cáo kết quả quan trắc và công tác bảo vệ môi trường cụm công nghiệp 14/10/2015 Bộ TNMT download
Phụ lục VI-TT 35/2015/BTNMT Báo cáo kết quả quan trắc và công tác bảo vệ môi trường KCN, KCX, KCNC-CCN 30/06/2015 Bộ TNMT download


TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG

CỔNG DVC BỘ TNMT

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

0971.321.313